Guvernul vrea să majoreze cu 10% salariile unor bugetari
Guvernul vrea să majoreze cu 10% salariile unor bugetari
Politic Ultima Ora

Guvernul vrea să majoreze cu 10% salariile unor bugetari. Cine este vizat. DOCUMENT

Guvernul vrea să acorde creșteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie 2023, în două tranșe, respectiv pentru luna iunie și septembrie 2024 (când au loc alegeri) pentru mai mulți bugetari printre care cei din Cultură, Diplomație, aparatul de lucru al Guvernului sau din primăriile cu până la 20.000 de locuitori.

Ce bugetari sunt vizați de creșterile salariale pe care vrea Guvernul să le adopte

Creșterile salariale vizează angajații din mai multe familii ocupaționale de funcții bugetare din legea 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, respectiv:

  • 1. „Cultură”: angajații din instituții de spectacole sau concerte naționale (precum dirijori, artiști ori manageri), din biblioteci și muzee publice, presă, edituri, case de cultură și alte instituții publice de cultură
  • 2. „Diplomație”: precum membrii Corpului diplomatic și consular al României și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere
  • 3. angajații cu funcții de conducere și de execuție din cadrul Oficiului Național al Registrului Comerțului și al oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale
  • 4. angajații din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, din cele aflate în coordonarea prim-ministrului, precum şi din cele aflate sub controlul Parlamentului
  • 5. „Administrație”: precum secretari generali, consilieri parlamentari, inspectori vamali, directori generali, manageri publici, inclusiv pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului din unitățile administrativ-teritoriale de până la 20.000 de locuitori
  • 6. Viceprimar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori); viceprimar comună (cu 20.001 până la 50.000 de locuitori); viceprimar oraș (cu 10.001 până la 20.000 locuitori); viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori); viceprimar oraș (până la 10.000 locuitori); viceprimar comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori); viceprimar comună (cu 3.001 până la 5.000 locuitori); viceprimar comună până la 3.000 locuitori);

Nivelul salariului de bază se va majora cu 10% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023, în două tranșe, respectiv cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 începând cu luna iunie 2024 și cu 5% față de nivelul acordat pentru luna decembrie 2023 începând cu luna septembrie 2024.

Actul prin care se măresc salariile
Actul prin care se măresc salariile

DOCUMENTUL

În contextul diferenţelor salariale manifestate între funcţii din administraţia publică centrală şiunele structuri subordonate ale acestora din teritoriu.

Ținând cont de nivelul de salarizare a personalului din aparatul de specialitate al primarului dinunitățile administrative-teritoriale cu până la 20.000 de locuitori.

Având în vedere că se impune recunoaşterea principiului importanţei muncii şi a nivelului despecializare dobândit de-a lungul timpului de aceste categorii de personal bugetar, ținând seama de necesitatea asigurării unei practici judiciare uniforme și unitare, care își răsfrânge beneficiile atât pe planul înfăptuirii justiției în mod egal și al asigurării egalității înfața legii, cât și asupra raporturilor socio-economice.

Constatându-se existența unui fenomen generalizat și cu tendințe de permanentizare de practicăjudiciară neunitară la nivelul instanțelor judecătorești care soluționează procese privitoare lastabilirea și/sau plata drepturilor salariale sau de natură salarială ale personalului plătit dinfonduri publice, precum și litigii referitoare la stabilirea și/sau plata drepturilor la pensie și alte prestații de asigurări sociale.

Având în atenție necesitatea identificării unor remedii procedurale eficiente care să asigure îndeplinirea dezideratului unei practici judiciare unitare în materia supusă reglementării, dar,în același timp, să nu impieteze asupra bunei funcționări a întregului sistem judiciar.

Ținând cont de configurația actuală a mecanismului hotărârii prealabile pentru dezlegarea unorchestiuni de drept, și de efectul obligativității hotărârii pe care o pronunță Înalta Curte deCasație și Justiție, în deplin acord cu îndatorirea sa constituțională de asigurare a aplicării șiinterpretării unitare a legii de către toate instanțele judecătorești din România, în considerarea necesității încorporării facile a soluțiilor legislative anvizajate în angrenajul procedurii și justiției civile actuale, fără afectarea semnificativă a volumului de activitate alinstanței supreme.

Având în vedere faptul că este imperios necesară acordarea priorității cuvenite principiulasigurării unei practici judiciare unitare – manifestare a principiilor înfăptuirii justiției în modunic, imparțial și egal, și, în general, al egalității în fața legii

Ținând seama de faptul că măsurile legislative propuse pot influența pozitiv activitateainstanțelor judecătorești, în condițiile în care, încă într-o etapă incipientă, s-ar asiguraclarificarea unor chestiuni dificile de drept,întrucât soluțiile pronunțate în aceste categorii de litigii au impact direct și considerabil asuprabugetului general consolidat, efect augmentat prin necesitatea asigurării egalității de tratamentjuridic, imperativ confirmat în practica Curții Constituționale din perspectiva principiuluiegalității în fața legii.

Dată fiind că necesitatea înlăturării și, după caz, a prevenirii producerii urmărilor negativeanterior expuseîn considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie deurgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Voi ce părere aveți? Așteptăm comentariile voastre mai jos.